Gnosjö Automat­svarvnings miljömål

Att mäta, analysera och förbättra är vardag när man producerar komplexa detaljer med krav på högsta precision. Att göra på samma sätt när det kommer till vårt miljöarbete ser vi som en självklarhet. Därför har vi satt upp mättal och mål inom de områden där vi kan göra störst skillnad.

* Miljömålen överträffades redan 2020. Fortsätter den positiva trenden skärper vi målen.

Mål som gör skillnad

Likt många andra industrier förhåller vi oss naturligtvis till FN:s globala mål. För att som en mindre tillverkningsindustri i Gnosjöregionen göra målen rätt­visa samt kunna använda dem som drivkraft för vårt hållbarhetsarbete, har vi valt ut fyra mål att ­fokusera på där vi anser att vi har störst möjlighet att göra skillnad i vår verksamhet.

God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. (FN)
Vi arbetar aktivt för en inkluderande företagskultur där alla får plats och kan vara med och påverka. Se mer under rubriken ”Några av åtgärderna för social hållbarhet” på sidorna 18-19.

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och
alla kvinnors och flickors egenmakt. (FN)
År 2019 var fördelningen kvinnor och män 41,5 respektive 58,5 % på Gnosjö Automatsvarvning vilket är högre än riksgenomsnittet för industrin i Sverige som ligger på 25 %. I lednings­gruppen är fördelningen 50/50 (Källa: IF Metall)

Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, ­tillförlitlig, modern och ­hållbar energi för alla. (FN)
Vår huvudsakliga energi för uppvärmning och maskiner kommer från bergvärme, solcellspaneler, vindkraft samt skäroljan som genom ett slutet system ger golvvärme.

Hållbar industri

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. (FN)

Sveriges miljömål i Gnosjö

På samma sätt som det är viktigt att vi stämmer av vårt arbete mot FN:s globala mål, är det betydelsefullt att vi ser vad vi kan bidra med för att uppfylla Sveriges miljömål.

Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett antal etappmål. Miljömålen är riktmärken för Sveriges miljöarbete mot en hållbar utveckling och Agenda 2030. I vårt arbete har vi valt ett par av de mål där vi tror att våra åtgärder har störst påverkan.
Läs mer på www.sverigesmiljomal.se

Det här gör vi:

Generationsmålet

År 2018 beslutade vi att avsätta 12 miljoner kronor under tre år för framtidssäkra vår verksamhet. I detta arbete ingår hållbarheten som en självklar del.

Giftfri miljö 

Så långt det är möjligt väljer vi produkter som inte innehåller farliga ämnen som finns på Kemikalieinspektionens listor. Vidare arbetar vi med effektiv återvinning av oljor och vatten från tvätt och metallspill. 

Begränsad klimatpåverkan 

Vi köper bara miljömärkt el och tillverkar egen el genom solceller på fabrikens tak samt med delägarskap i ett antal vindkraftverk. Enligt de beräkningsmodeller vi använder ger detta noll utsläpp av CO2. Vidare värmer vi fabriken genom bergvärme samt återanvänder värmen från skäroljan i ett slutet system med golvvärme. 

Skyddande ozonskikt 

Genom kontinuerliga kontroller säkerställer vi att de kylsystem vi måste ha fungerar på avsett vis.

Frisk luft

Vi renar vår utluft med oljedim­avskiljare. Gjorda mätningar visar på bra värden. Vi har också gröna växter utplacerade i ­produktionen för ökad trivsel och för att fånga upp koldioxid.

Bara naturlig försurning 

Vi köper bara miljömärkt el och tillverkar egen el genom solceller på fabrikens tak samt med delägarskap i ett antal vindkraftverk. Enligt de beräkningsmodeller vi använder ger detta noll utsläpp av CO2. Vidare värmer vi fabriken genom bergvärme samt återanvänder värmen från skäroljan i ett slutet system med golvvärme.